יום חמישי, 23 בפברואר 2017

תשים סנהדרין אצל המקדש/ הרב ישראל אריאל

פרשת המקדש || פרשת משפטים תשע"ז
ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. שואל רש"י: 'למה נסמכה פרשת דינין לפרשת מזבח? - לומר לך שתשים סנהדרין אצל המקדש! (ומקור דבריו במכילתא דרבי ישמעאל יתרו).