יום שישי, 24 בפברואר 2017

כיצד נבצע את מצוות מחצית השקל?

שבת שקלים || כך מתבצעת מצוות מחצית השקל
חלקו של כל אחד מעם ישראל בבית המקדש, מתממש במצוות מחצית השקל  בכל שנה בחודש אדר זוכים עם ישראל לתת מממונם למימון הוצאות בית המקדש.
לדעת השפת אמת זהו המקור לשמחה באדר:
"שם בגמ' כשם משנכנס אב ממעטין בשמחה כך משנכנס אדר מרבין בשמחה, לולי פירש"י משום פורים ופסח, ויותר נראה מהא דתלי ליה באב משום שבאדר היה קיום הקרבנות והמקדש, דבאדר זמן שקלים לחדש בניסן התרומה חדשה ונדבו בני ישראל בשמחה שקלי הקודש וכמבואר כמה פעמים בפסוק כשהתנדבו בני ישראל למקדש היה שמחה גדולה בעולם, וכיון שקבלו עליהם בשמחה נדבת הלשכה עדיין השמחה נמצא באדר וכשקורין פ' שקלים מתעורר זה"