יום שני, 2 במרץ 2015

הלבנון: הלכות מורא מקדש

עולים ביראה להר הבית || יראה ממי שיכן שמו בבית בגדול והקדוש
המאמר האחרון בסדרת המאמרים מתוך העלון השלישי 'הלבנון', עוסק בדיני מורא מקדש. 
גם בימינו, ימי חורבן הבית וערב בנייתו במהרה, מצווים אנו על דיני מורא מקדש, כשם שאנו מצווים עליהם בעת שהבית עומד על תילו. המצוה אינה ליראה מהבית עצמו, אלא ממי ששיכן שמו במקום וציווה על יראתו.