יום חמישי, 6 ביולי 2017

ברכת בלעם אודות בתי כנסיות ובתי מדרשות/ הרב ישראל אריאל

פרשת המקדש || בלק תשע"ז
בלעם חשב לקלל ונמצא מברך (סנהדרין קה,ב): אמר רבי אבא בר כהנא: כולם חזרו לקללה, חוץ מבתי כנסיות ומבתי מדרשות שנאמר: ויהפוך ה' אלהיך לך את הקללה לברכה כי אהבך ה' אלהיך'.