יום ראשון, 9 באוקטובר 2016

הלכה יומית בנושאי המקדש - ח' בתשרי תשע"ו

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || ח' בתשרי תשע"ו
ביום השלישי (ה' תשרי) וביום השביעי (ט' תשרי) היו מזים על הכהן הגדול ממי אפר פרה אדומה, שמא נטמא למת. במשך שבעת הימים היה הכהן הגדול מתאמן בעבודת יום הכיפורים: הטבת נרות, הקטרת קטורת וכו' (רמב"ם עבודת יום הכיפורים א,ג).